Pravidlá ochrany osobných údajov

 1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1.1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti kreato s.r.o. so sídlom: Dudvážska 7873/39, 92101 Piešťany, IČO: 52 167 003, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, Vložka číslo: 43679/T (ďalej len „KREATO“) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webovej stránky www.variedo.sk (ďalej len „webová stránka“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len “užívateľ”) a zákazníkov KREATO, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

1.2. KREATO pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako prevádzkovateľ a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

 1. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. KREATO spracováva osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na webovej stránke alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

2.2. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje.

2.4. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva KREATO informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava KREATO údaje o návšteve webovej stránky, prezeraných produktoch ako aj aktivite na webovej stránke.

 1. PRE AKÉ ÚČELY A NA AKOM ZÁKLADE ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Právnym základom je v tomto prípade plnenie zmluvy. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru a prípadnej reklamácie. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže KREATO vybaviť Vašu objednávku.

3.2. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie KREATO spracováva KREATO pri využití cookies údaje o návšteve webovej stránky, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webovej stránke. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava KREATO štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované. Viac informácií o cookies nájdete tu.

3.3 Vaše osobné údaje spracúvame na marketingové účely, resp. na účel zasielania obchodných oznámení len v tom prípade, ak ste nám na tento účel udelili Váš súhlas.

3.4 Vaše údaje môžeme spracúvať aj v prípade, ak to bude potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti, a to aj bez Vášho súhlasu (napr. poskytnutie informácii na požiadanie Úradu na ochranu osobných údajov).

 1. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?

4.1. Vaše osobné údaje sú spracovávané  KREATO a jej zamestnancami.

4.2. KREATO ďalej poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľom je každý, ktorý spracúva osobné údaje pre KREATO na účely a spôsobom, ktoré KREATO stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje sprostredkovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Sprostredkovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi sprostredkovateľov, ktorých služby KREATO využíva, patria najmä:

 • prepravné spoločnosti
 • Google LLC (spoločnosť, ktorá nám poskytuje služby ako Google Analytics, atď.)
 • Hotjar Ltd.
 1. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

5.1. KREATO spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru, prípadne v rámci zákonnej záručnej doby. KREATO následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch zákonom stanovenú dobu.

5.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

5.3. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva KREATO iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na KREATO vzťahujú.

 1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

6.1  Ako dotknutá osoba máte právo požiadať nás o:

 • prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby;
 • opravu Vašich osobných údajov, ktoré sú nesprávne alebo doplnenie neúplných osobných údajov;
 • vymazanie Vašich osobných údajov (napr. v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získali a spracúvali);
 • obmedzenie spracúvania, a to najmä vtedy, ak sú spracúvané osobné údaje nesprávne, spracúvanie je protizákonné alebo pominul účel spracúvania osobných údajov;
 • prenosnosť osobných údajov, t.j. máte právo získať od nás osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi.

6.2  Okrem toho máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré spracúvame na základe sledovania našich oprávnených záujmov, vrátane namietania proti profilovaniu. Takisto máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

6.3 . Ak by ste mali pocit, že porušujeme Vaše práva, môžete podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 1. BEZPEČNOSŤ

7.1. KREATO dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). KREATO kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na primerané technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

7.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom.

 1. KONTAKT

8.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na KREATO emailom na adresu info@variedo.sk alebo na telefónnom čísle 0949 445 179.

 1. ÚČINNOSŤ

9.1. Tieto pravidlá sú účinné od 24. 6. 2019.

 

Cookies

Táto web stránka využíva cookies. Prezeraním web stránky súhlasíte s ich používaním.

Súhlasím Čítať viac